Словари

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Æ Ç É È Ê Ë Î Ì Í Ï Ñ Ó Ò Ô Œ Û Ü Ú Ù Ÿ   <<  >>
 Термины по тематике Евросоюз (34238 статей)
"anti-suit injunction" забрана за водене на съдебно производство
"bilan de santé" de la PAC réformée преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП)
"binge drinking" запойно пиене
"bourse de l'ombre" платформа за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pool")
"bulle" de l'Union européenne Емисионен пакет на ЕС
"bulle" européenne Емисионен пакет на ЕС
"cap and trade" система „Лимити и търговия"
"certificat blanc" бял сертификат
"cinquième liberté" „пета свобода"
"clearing house" механизъм за обмен на информация
"coupe faim" аноректик
"day trading" дневна търговия
"good bank" оздравена банка
"grand investisseur" институционален инвеститор
"homologation d'un groupe motopropulseur" одобрение на задвижващ агрегат
"immersion d'objets, d'hydrocarbures, etc.dans la mer дъмпинг
"impact investing" инвестиции с положително социално или екологично въздействие
"je plairai" плацебо
"Le livre bleu" интегрирана морска политика
"leasing financier" финансов лизинг