Словари

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Æ Ç É È Ê Ë Î Ì Í Ï Ñ Ó Ò Ô Œ Û Ü Ú Ù Ÿ   <<  >>
 Термины по тематике Майкрософт (7092 статей)
% acompte Ав.плащане %
tâche, action задание
tâche, d'action задание
interne, en entreprise вътре в компанията
majuscules с главни букви
minuscules с малки букви
.MSWMM .MSWMM
.NET Framework Рамка
10 ans et plus за всеки на 10 и повече
2-en-1 2 в 1
64 bits 64-битов
802.1X стандарт OneX
à bandes на ленти
à code de couleurs цветово кодиран
à compatibilité descendante съвместим с предишните версии
à court grain зърненост на хартия
à fort impact силно въздействащ
à fort impact visuel силно въздействащ
à fort impact visuel силно въздействащ
à jour в срок