Словари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z À Á Â Æ Ç É È Ê Ë Î Ì Í Ï Ñ Ó Ò Ô Œ Û Ü Ú Ù Ÿ   <<  >>
 Термины по тематике Окружающая среда (5262 статей)
abattage (foresterie) сеч
abattage des animaux колене на животни
abattoir кланица
abeille пчела
abords (agglomération) подход
abri убежище
abri d'urgence подслон при извънредни ситуации
abri pour animaux животински подслон
abri provisoire временно убежище
absorption (exposition) попиване
absorption de polluant абсорбция на замърсители
acarien червей
acceptabilité (par le voisinage) благоразумие
acceptation des technologies приемане на технологии
accès à l'information достъп до информация
accès à la culture достъп до култура
accès à la justice достъп до съдилищата
accès à la mer излаз на море
accès à la terre достъп до земя
accès aux documents administratifs достъп до административни документи