DictionaryForumContacts

   Vietnamese found in other languages
Google | Forvo | +
dang
 đăng
comp., MS göndərmək, dərc etmək
| nha
 Nhà
comp., MS Başlanğıc
p don
- only individual words found
ask in forum

to phrases
comp., MS göndərmək, dərc etmək
dang: 127 phrases in 1 subject
Microsoft127