DictionaryForumContacts

   Slovene
Google | Forvo | +
biotska raznovrstnost
environ. біорізноманіття 1. Генетична різноманітність: відмінності між людьми і видовими популяціями; видове різноманіття: різні типи рослин, тварин та інших форм життя, характерні для конкретного регіону; різноманітність природного угруповання або екосистеми: різноманітність середовища проживання, характерна для конкретного району, наприклад, луки, болота і ліси. 2. Загальний термін, що вживають для опису різноманітності та мінливості природи. Має на увазі три базових рівня організації у живих системах: генетичний, видовий, рівень екосистеми. Рослинні і тваринні види - найбільш поширені одиниці біологічного різноманіття, тому увага громадськості зосереджена саме на збереженні видової різноманітності природи (1. Genska raznovrstnost: razlike med posameznimi primerki in med populacijami znotraj vrste; raznolikost vrst: različne vrste rastlin, živali in drugih oblik življenja na nekem območju; raznolikost združb ali ekosistemov: razlike življenjskih okolij, ki jih najdemo na nekem območju (npr. travišče, močvirje, gozd). 2. Splošni izraz, ki pokriva v celoti raznolikosti in spremenljivost v naravi. Obsega tri osnovne ravni delitve organizmov: gensko, glede na vrste, glede na ekosistem. Rastlinske in živalske vrste so najbolj prepoznavne enote biološke raznovrstnosti, tako je skrb javnosti najbolj namenjena ohranitvi raznolikosti vrst)